Katedra technológie a manažmentu stavieb

Skúšky deformačných vlastností a únavy asfaltových zmesí

DEFORMAČNÉ VLASTNOSTI A ÚNAVA ASFALTOVÝCH ZMESÍ S RECYKLOVANÝM KAMENIVOM

Návrh konštrukcie vozoviek ovplyvňuje výber materiálov a technologických postupov na ich výstavbu či rekonštrukciu. Materiály používané v konštrukčných vrstvách vozovky sú hodnotené na základe kvalitatívnych požiadaviek. Tieto požiadavky je možné overovať funkčnými skúškami. Funkčné skúšky na využitie asfaltom stmelených materiálov do konštrukčných vrstiev vozovky na báze asfaltov sú uvažované ako jedna z možností návrhu zmesí. Jednou z funkčných skúšok je skúška odolnosti proti únave zavedená do legislatívy v Slovenskej republike prostredníctvom prevzatých európskych noriem.

Na katedre technológie a manažmentu stavieb sa vykonáva meranie dvojbodovým ohybom pre stanovenie deformačných vlastností a únavy rôznych druhov asfaltových zmesí.

Únava je postupné porušovanie spôsobené opakovaným namáhaním. Je to proces štrukturálnej degradácie postupujúcej s časom, ktorá sa prejavuje zmenou vlastností skúšaného materiálu v závislosti od počtu zaťažovacích cyklov. Kategórie odolnosti proti únave podľa európskej normy sú uvedené v tab. 2. Únava  sa zisťuje pri:

  • konštantnej deformácii voľného konca a poklese komplexného modulu na jednu polovicu
  • konštantnej sile a zvýšení deformácie na dvojnásobok oproti hodnote na začiatku zaťaženia harmonickou silou.

Skúšobné zariadenie COOPER CRT-2PT-FET Skúšobné zariadenie COOPER CRT-2PT-FAT

 

Reklamy