Katedra technológie a manažmentu stavieb

Zabezpečované predmety

 

Zoznam predmetov zabezpečovaných katedrou po komplexnej akreditácii

 

            Bakalárske štúdium

Technológia stavieb 1 – Stavebné stroje a mechanizácia (LS)            Peter Danišovič

Ekonomika stavebníctva 1(ZS)                                                                      Štefan Šedivý

Odborná prax Bc. (LS)                                                                                      Katarína Zgútová

Odborná exkurzia Bc. (LS)

Technológia stavieb 2 – Kompozitné materiály (LS)                              Juraj Šrámek

Technológia stavieb 3 – Stavebné procesy (ZS)                                        Katarína Zgútová

Základy podnikania a manažmentu (ZS)                                                    Mária Trojanová

Ekonomika stavebníctva 2 – Podnikové hospodárstvo (LS)                Mária Trojanová

Príprava a riadenie stavieb (LS)                                                                    Ľuboš Remek

   Voliteľné predmety

Informačné technológie (ZS)                                                                        Martin Pitoňák

Dejiny inžinierskych stavieb (LS)

Semestrálny projekt z Technológie stavieb (LS)                                    M. Trojanová, K. Zgútová

 

           Inžinierske štúdium

 Semestrálny projekt z Časového plánovania (ZS)                                  Juraj Šrámek

Časové plánovanie (ZS)                                                                                    Juraj Šrámek

Odborná prax Ing. (LS)                                                                                     Mária Trojanová

Technológia stavieb 4 – Špeciálne technológie (LS)                               M. Pitoňák, P. Danišovič

Riadenie investičných projektov (LS)                                                          Ján Mikolaj

Tunely (LS)                                                                                                           Peter Danišovič

Skúšobníctvo (ZS)                                                                                               Katarína Zgútová

Systém hospodárenia s dopravnými stavbami (ZS)                                 Ján Mikolaj

Semestrálny projekt zo Systému hospodárenia s dopravnými stavbami(ZS)     Ľuboš Remek

Manažment kvality (ZS)                                                                                   Katarína Zgútová

Finančný manažment (ZS)                                                                               Štefan Šedivý

Ekonomika stavebného podnikania (LS)                                                    Mária Trojanová

Marketing, podniková kultúra (LS)                                                              Mária Trojanová

             Voliteľné predmety

Letiská (ZS)                                                                                                           Juraj Šrámek

Manažérske informačné systémy (ZS)                                                         Martin Pitoňák

Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb (ZS)                                     Katarína Zgútová

Personálny manažment (LS)                                                                           Mária Trojanová

 

Doktorandské štúdium

Ekonomika a riadenie stavieb – vybrané state                                         Ján Mikolaj

Metodika vedeckej práce 1

Metodika vedeckej práce 2                                                                             Mária Trojanová

Teória technológie stavieb

Komplexné manažérstvo kvality                                                                  Katarína Zgútová

Navrhovanie konštrukcií dopravných stavieb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy