Katedra technológie a manažmentu stavieb

CVD

Hlavné zameranie projektu Centra výskumu v doprave predstavuje posilnenie spolupráce medzi podnikovou a akademickou sférou formou účinnej spolupráce v prostredí aplikovaného výskumu, za účelom zvýšenia hospodárskej efektívnosti výstupov v prostredí trhového hospodárstva pre oblasť dopravy. Špecifikáciou projektu je aj zvýšenie akceptácie výsledkov výskumných aktivít na národnej ale aj medzinárodnej úrovni pomocou novovybudovaných spoločných pracovísk a vyššia miera zapojenia mladých výskumných pracovníkov, doktorandov a post doktorandov do spoločných vedeckovýskumných aktivít.

Ďaľšie informácie

 

 

Reklamy