Katedra technológie a manažmentu stavieb

CVD – PLUS

Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave  “CVD-PLUS“

Primárny zámer projektu bola podpora a rozšírenie výskumných kapacít na strane Výskumného ústavu dopravného a.s., Technickej univerzity Košice a Žilinskej univerzity v Žiline, formou účinnej spolupráce na poli výskumu v oblasti dopravy pod existujúcim CENTROM VÝSKUMU V DOPRAVE za účelom dosahovania nových výstupov dosahujúcich medzinárodnú úroveň s nespochybniteľným trhovým potenciálom.

Zámer projektu bolo možné podrobnejšie definovať v kontexte každého špecifického cieľa, ktoré sú navrhované tak, aby bolo možné jednoznačne určiť na základe príslušných aktivít ich cieľ, smerovanie, výstupy a ostatné vlastné charakteristiky. Celý projekt je logicky rozdelený podľa príslušných pracovných skupín operujúcich v súčasnosti, tak na strane Výskumného ústavu dopravného a.s., Žilina, Technickej univerzity Košice ako aj Žilinskej univerzity v Žiline.

Každý zo špecifických cieľov reprezentoval unikátny smer výskumu v daných organizáciách, ktorých začlenenie do jestvujúceho Centra výskumu v doprave prispeje k odbornému rastu všetkých zúčastnených subjektov. Konkrétne šlo o :

  • úsek výskumu rádiofrekvenčných a telematických aplikácií pre účely modernizácie železničnej dopravy,
  • úsek výskumu environmentálnych vplyvov dopravy.

Ku každému z týchto úsekov bol priradený vlastný špecifický cieľ a na realizácii príslušných aktivít sa podieľali pracovníci, ktorým sú tieto oblasti vlastné, tak aby sa zabezpečil maximálny účinok vynaložených prostriedkov na riešenie projektu a aby sa dosiahli čo najkvalitnejšie výstupy, s ich vysokou akceptáciu nielen na domácom, ale aj medzinárodnom trhu a výskumnej sfére.

Metodika realizácie projektu bola v koncepcii účinnej spolupráce, to znamená vzájomnou spoluprácou pracovníkov zainteresovaných partnerských strán za pomoci potrebného prístrojového a technologického vybavenia a informačno-technologickej infraštruktúry. Celý proces realizácie projektu bol logicky rozčlenený na jednotlivé aktivity s podrobne definovanými charakteristikami, pričom za jednotlivé aktivity boli zodpovedné určené osoby.

Činnosti vyvíjané v rámci aktivít spočívali v analýze možných nastavení jednotlivých funkčných prvkov, hľadania potenciálnych nedostatkov navrhovaného technického a aplikačného riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií a v definovaní opatrení pre optimalizáciu výsledného riešenia, tak aby sa naplnili súčasné a predikčné potreby trhu. Skúsenosti  Žilinskej univerzity, Výskumného ústavu dopravného ako aj Technickej univerzity Košice v danej oblasti na národnej, ale aj  na medzinárodnej úrovni zaručovali  úspešnú realizáciu strategického ako aj čiastkových cieľov s prínosom pre všetky oblasti spoločnosti.

Výstupy projektu boli definované v jednotnom kontexte ako unikátna spolupráca medzi podnikateľskou a a akademickou sférou na poli výskumných činností v otázkach dopravy. Z pohľadu partnerov podniku došlo k tesnému previazaniu doterajších separátnych výskumných aktivít, čo prispelo k zvýšenej akceptácii oboch subjektov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej výskumnej pôde. Žiadateľ projektu (Výskumný ústav dopravný a.s., Žilina) navyše dosiahne vzájomnou spoluprácou výstupy podporované akademickým myslením,  garantujúce vysokú akceptovateľnosť a konkurencieschopnosť na trhu.

Realizácia projektu sa odzrkadlí aj na kvalifikačnom raste pracovníkov a na lepšom pochopení foriem výskumných činností v jednotlivých partnerských organizáciách, čo zabezpečí lepšiu adaptáciu akademických pracovníkov , ktorí hľadajú po skončení svojej akademickej pôsobnosti, uplatnenie v podnikateľskej sfére.

Výstupy jednotlivých špecifických cieľov a podrobnejšie zámery projektu sú zadefinované v príslušných aktivitách vo vzájomnej nadväznosti na špecifický cieľ a následne na celú primárnu myšlienku strategického cieľa.

Udržateľnosť výsledkov projektu je prioritou všetkých zúčastnených subjektov participujúcich na riešení projektu a po jeho skončení je vysoký predpoklad pokračovania účinnej spolupráce. Spolupráca spočíva v kontinuálnej  adaptácii nových pracovníkov pôsobiacich v akademickej sfére do podnikateľského prostredia a naopak, za účelom zhromažďovania  kapacít  pre výskum v oblasti dopravy, tak aby bola aj naďalej zachovaná konkurencieschopnosť  nových výstupov  v trhovom hospodárstve resp. zachovávaná aktuálnosť už získaných spoločných výstupov s prihliadnutím na celospoločenský prínos a potreby hospodárstva.

 

Reklamy