Katedra technológie a manažmentu stavieb

APVV projekt

APVV-15-0340

Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov

(aplikovaný výskum)

Cieľom projektu je vypracovať sériu počítačových simulácií odberateľom navrhnutých scenárov požiarov v dvoch cestných tuneloch realizovaných na vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúre na SAV. Súčasťou projektu bude výskum vhodného spôsobu paralelizácie výpočtu simulácie s cieľom dosiahnuť podstatné zrýchlenie výpočtu bez negatívneho vplyvu na presnosť výpočtu, výskum vplyvu požiarnej ventilácie na vrstvenie dymu v tunelovej rúre a vykonanie experimentov v dvoch cestných tuneloch in situ.

V rámci projektu bude rozšírené unikátne zariadenie „Simulátor riadenia tunelov“ (SRT) na Žilinskej univerzite v Žiline o vizualizácie stratifikácie dymu pri požiari vo virtuálnom tuneli v SRT vytvorené počítačovou simuláciou na báze CFD modelov. Veľkým prínosom bude tiež evidencia mimoriadnych udalostí v tuneloch a analýza rizík vypracovaná podľa získaných údajov.

Riešenie projektu prepojí poznatky, skúsenosti a výskumy riešiteľských kolektívov zúčastnených pracovísk vybavených unikátnou modernou infraštruktúrou obstaranou z prostriedkov ŠF EÚ s cieľom vytvoriť inovatívne riešenia pre zvýšenie bezpečnosti tunelov.

Projekt bude významným príspevkom k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti cestných tunelov pomocou počítačovej simulácie priebehu požiaru založenej na modelovaní komplexných procesov súvisiacich s požiarom pomocou CFD technológie.

Začiatok riešenia projektu: 1. júla 2016                              Doba trvania projektu: 36 mesiacov

Reklamy