Katedra technológie a manažmentu stavieb


Aktuality:

 

Obhajoba habilitačnej práce

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 20. septembra 2019 o 10:30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline – AE 307, uskutoční habilitačná prednáška na tému Životný cyklus asfaltových vozoviek a obhajoba habilitačnej práce s rovnakým názvom, odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Juraja Šrámeka, PhD. v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo.

 

Úspešná obhajoba dizertačnej práce

Dňa 27.08.2019 úspešne obhájila dizertačnú prácu a získala titul PhD.  doktorandka Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Martina Margorínová, PhD.

BLAHOŽELÁME a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Výsledky medzinárodného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo 16.05.2019  na SvF UNIZA

Víťazom GRATULUJEME.

Sekcia č. 10

Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Maslíková Zuzana, Bc. Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí ŽU Žilina
2. Achberger Ján Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu ŽU Žilina
3. Ostárek Martin Tvorba a využití informačního modelu budovy “h” Stavební fakulty VŠB-TUO VŠB Ostrava


Výsledky ŠVOČ, Sekcia č. 5-Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb, 25.04.2019

1. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ

Meno študenta: Bc. Zuzana Maslíková

Ročník: Ing., 2. ročník

Téma: Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí

Vedúci práce: Ing. Juraj Šrámek, PhD.

2. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ

Meno študenta: Ján Achberger

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu

Vedúci práce: Ing. Štefan Šedivý, PhD.

3. miesto

Meno študenta: Miroslav Handrk

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Riziková analýza vybraného slovenského cestného tunela

Vedúci práce: Ing. Peter Danišovič, PhD.

4. miesto

Meno študenta: Martina Remencová

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Komunikácia a jej miesto v riadení stavebného podniku

Vedúci práce: doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.

 

Víťazom GRATULUJEME.