Katedra technológie a manažmentu stavieb


Harmonogram ŠS – zmena !!!

Harmonogram bakalárskych skúšok 17_06_2019

Harmonogram inžinierskych skúšok – 17_06_2019

Harmonogram inžinierskych skúšok – 18_06_2019

 

Výsledky medzinárodného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo 16.05.2019  na SvF UNIZA

Víťazom gratulujeme !!!

Sekcia č. 10

Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Maslíková Zuzana, Bc. Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí ŽU Žilina
2. Achberger Ján Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu ŽU Žilina
3. Ostárek Martin Tvorba a využití informačního modelu budovy “h” Stavební fakulty VŠB-TUO VŠB Ostrava
Reklamy


Výsledky ŠVOČ, Sekcia č. 5-Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb, 25.04.2019

1. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ

Meno študenta: Bc. Zuzana Maslíková

Ročník: Ing., 2. ročník

Téma: Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí

Vedúci práce: Ing. Juraj Šrámek, PhD.

2. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ

Meno študenta: Ján Achberger

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu

Vedúci práce: Ing. Štefan Šedivý, PhD.

3. miesto

Meno študenta: Miroslav Handrk

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Riziková analýza vybraného slovenského cestného tunela

Vedúci práce: Ing. Peter Danišovič, PhD.

4. miesto

Meno študenta: Martina Remencová

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Komunikácia a jej miesto v riadení stavebného podniku

Vedúci práce: doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.

 

Víťazke GRATULUJEME !